i 关键字:象棋棋谱,中国象棋,象棋大师,栏目包含象棋棋谱,中国象棋,象棋大师等内容
 
返回首页-中国象棋棋谱网

直车对直车局(起马-中炮) -崇本堂梅花谱 -得先 -A40 起马局

2004-10-05 14:38:57  崇本堂梅花谱
   简介:直车对直车局(起马-中炮) -崇本堂梅花谱 -得先 -A40 起马局  [中国象棋棋谱网]
   来源:崇本堂梅花谱   
   红方:   黑方:
   开局:A40 起马局
   着数:0   结果:红胜