i 关键字:象棋棋谱,象棋古谱,中国象棋古谱,栏目包含象棋棋谱,象棋古谱,中国象棋古谱等内容
 
返回首页-中国象棋棋谱网

084顺炮横车弃马破直车不食弃马(局41 着6) -韬略元机 -韬略元机全局谱 -D04 顺炮横车对直车

2004-10-05 15:00:55  韬略元机
   简介:084顺炮横车弃马破直车不食弃马(局41 着6) -韬略元机 -韬略元机全局谱 -D04 顺炮横车对直车  [中国象棋棋谱网]
   来源:韬略元机   
   红方:   黑方:
   开局:D04 顺炮横车对直车
   着数:0   结果:红胜