i 关键字:象棋残局,象棋古谱残局,中国象棋残局,栏目包含象棋残局,象棋古谱残局,中国象棋残局等内容
 
返回首页-中国象棋棋谱网

第543局 狐假虎威 -适情雅趣 -卷六

2004-10-05 15:17:05  适情雅趣
   简介:第543局 狐假虎威 -适情雅趣 -卷六  [中国象棋棋谱网]
   来源:适情雅趣   
   红方:   黑方:
   开局:
   着数:0   结果:和棋