i 关键字:中国象棋残局,象棋现代残局,象棋残局,栏目包含中国象棋残局,象棋现代残局,象棋残局等内容
 
返回首页-中国象棋棋谱网

09 曲尽其妙 -周孟芳残排作品 -残排作品

2004-10-05 15:22:14  周孟芳残排作品
   简介:09 曲尽其妙 -周孟芳残排作品 -残排作品  [中国象棋棋谱网]
   来源:周孟芳残排作品   
   红方:   黑方:
   开局:
   着数:0   结果:红胜

    主题相关